0
DM7系统管理员手册
320
334页
0次
2019-08-30
墨值5
目录
目录
第一部分 数据库体系架构 ......................................................................................... 1
1 DM 逻辑结构概述 .................................................................................. 1
1.1 数据库和实例 ............................................................................................. 1
1.1.1 数据库 ......................................................................................... 1
1.1.2 实例 ............................................................................................. 1
1.2 DM 逻辑存储结构 ...................................................................................... 1
1.2.1 表空间 ......................................................................................... 2
1.2.2 记录 ............................................................................................. 3
1.2.3 ................................................................................................ 3
1.2.4 ................................................................................................ 4
1.2.5 ................................................................................................ 4
2 DM 物理存储结构 .................................................................................. 6
2.1 配置文件 .................................................................................................... 6
2.1.1 DM 数据库服务配置 ...................................................................... 7
2.1.2 复制配置 .................................................................................... 44
2.2 控制文件 .................................................................................................. 46
2.3 数据文件 .................................................................................................. 47
2.4 重做日志文件 ........................................................................................... 48
2.5 归档日志文件 ........................................................................................... 48
2.6 逻辑日志文件 ........................................................................................... 49
2.7 备份文件 .................................................................................................. 49
2.8 跟踪日志文件 ........................................................................................... 49
2.9 事件日志文件 ........................................................................................... 49
2.10 数据重演文件 ........................................................................................... 50
3 DM 内存结构 ........................................................................................ 51
3.1 内存池 ..................................................................................................... 51
3.1.1 共享内存池 ................................................................................ 51
3.1.2 运行时内存池 ............................................................................. 51
3.2 缓冲区 ..................................................................................................... 51
3.2.1 数据缓冲区 ................................................................................ 51
3.2.2 日志缓冲区 ................................................................................ 52
3.2.3 字典缓冲区 ................................................................................ 53
3.2.4 SQL 缓冲 ................................................................................ 53
3.3 排序区 ..................................................................................................... 53
3.4 哈希区 ..................................................................................................... 54
3.5 SSD 缓冲区 .............................................................................................. 54
4 管理 DM 线程 ....................................................................................... 55
4.1 监听线程 .................................................................................................. 55
I
目录
4.2 工作线程 .................................................................................................. 55
4.3 IO 线程 .................................................................................................... 55
4.4 调度线程 .................................................................................................. 56
4.5 日志 F LUS H 线程 ..................................................................................... 56
4.6 日志归档线程 ........................................................................................... 56
4.7 日志 APPLY 线程 ..................................................................................... 56
4.8 定时器线程 .............................................................................................. 57
4.9 逻辑日志归档线程 .................................................................................... 57
4.10 MAL 系统相关线程 .................................................................................. 57
4.11 其他线程 .................................................................................................. 57
4.12 线程信息的查看 ....................................................................................... 57
5 DM7 的升级 .......................................................................................... 59
5.1 选择升级方法 ........................................................................................... 59
5.2 升级前准备工作 ....................................................................................... 59
5.3 使用数据迁移工具 .................................................................................... 60
5.4 使用数据导入导出工具 ............................................................................. 60
5.5 升级后期工作 ........................................................................................... 60
第二部分 基础数据库管理 ....................................................................................... 61
6 DM 系统管理员 .................................................................................... 61
6.1 DM 系统管理员的类型 .............................................................................. 61
6.2 数据库管理员的任务 ................................................................................. 62
6.3 数据库安全员的任务 ................................................................................. 63
6.4 数据库审计员的任务 ................................................................................. 63
7 创建和配置 DM 数据库 ....................................................................... 64
7.1 创建 DM 数据库 ....................................................................................... 64
7.2 使用数据库配置工具创建数据库 ............................................................... 64
7.2.1 启动数据库配置工具 ................................................................... 65
7.2.2 使用数据库配置工具创建数据库 ................................................. 65
7.3 使用 dmin it 创建数据库 ............................................................................. 73
7.4 注册数据库服务 ....................................................................................... 76
7.5 查看数据库信息 ....................................................................................... 78
7.6 删除数据库 .............................................................................................. 79
7.7 删除数据库服务 ....................................................................................... 81
8 启动和关闭数据库 ................................................................................ 85
8.1 启动数据库 .............................................................................................. 85
8.1.1 Windows 系统 ........................................................................... 85
8.1.2 Linux 系统 ................................................................................ 87
8.1.3 检查 LICENSE ............................................................................ 87
8.2 数据库状态和模式 .................................................................................... 87
8.3 关闭数据库 .............................................................................................. 88
8.3.1 Windows 系统 ........................................................................... 88
8.3.2 Linux 系统 ................................................................................ 89
II
of 334
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文档的来源(墨天轮),文档链接,文档作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

评论

关注
最新上传
暂无内容,敬请期待...
下载排行榜
Top250 周榜 月榜