GAUSS-00080:could not find element type for data type %s SQLSTATE: 42704

错误码

错误描述:could not find element type for data type %s SQLSTATE: 42704
错误原因:数组中的某个元素不是合法的数据类型。
解决方法:存入到数组中的值的类型要和声明的类型一致。

向认证技术专家提问

向技术专家提问

相关搜索
查看更多》