GAUSS-00087:cannot compare rows of zero length SQLSTATE: 0A000

错误码

错误描述:cannot compare rows of zero length SQLSTATE: 0A000
错误原因:行比较的长度为0。
解决方法:使用行比较时,保证长度不为0。

向认证技术专家提问

向技术专家提问

相关搜索
查看更多》