GAUSS-01327:INCREMENT must not be zero SQLSTATE: 22023

错误码

错误描述:INCREMENT must not be zero SQLSTATE: 22023
错误原因:序列中增量值不能为0。
解决方法:序列中增量值不能为0。

向认证技术专家提问

向技术专家提问

相关搜索
查看更多》